Tag

Wat is schizofrenie?

Schizofrenie is een psychische aandoening die zich typeert door symptomen van afzondering, een gebrek aan zelfzorg, waanbeelden en onsamenhangende spraak. Schizofrenie komt vooral tot uiting bij personen tussen de 15 en 30 jaren bij ongeveer 1 % van de bevolking. Natuurlijk is het bij sommige patiënten ernstiger dan bij anderen.

Het wordt vooral gekenmerkt door psychotische episodes, die minstens eenmaal moeten hebben plaatsgehad om effectief te kunnen spreken van schizofrenie. Tijdens deze psychoses ervaart de schizofreen de werkelijkheid niet zoals ze echt is, waardoor hallucinaties en waanbeelden ontstaan.

Schizofrenie kan op verschillende manieren behandeld worden. Zo kan er medicatie gegeven worden, of kunnen er therapeutische gesprekken gehouden worden. De behandeling kan nog verder gaan, naar bijvoorbeeld de opnamen in een instelling of hospitalisatie.

Verschillende vormen

Er bestaan 5 verschillende vormen van deze aandoening:

- Paranoïde schizofrenie: de patiënt ervaart een grote vijandigheid van de wereld rondom hem en is steeds achterdochtig.
- Katatone schizofrenie: dit wordt vooral getypeerd door een gedragsverandering. Dit kan zich uiten in ongevoeligheid voor prikkels, maar ook in andere gedragsstoornissen.
- Gedesorganiseerde schizofrenie: wanneer de patiënt zich losrukt van de maatschappij en zich primitief gedraagt.
- Ongedifferentieerde schizofrenie: hier is sprake van als er aan bovenstaande voorwaarden niet wordt voldaan.
- Schizofrene resttoestand: wanneer er niet echt waanbeelden of ander afwijkend gedrag tot uiting komt, maar er wel sprake is van afwijkende overtuigingen.

Symptomen & oorzaken

Een schizofreen persoon kan onder andere de volgende symptomen vertonen:

- Overdreven achterdochtig zijn
- Praten met denkbeeldige personen
- Het vormen van complottheorieën die niet op de waarheid berusten
- Een onvermogen om sociale contacten te leggen
- Slaapstoornissen
- Onzekerheid
- Concentratiestoornissen
- Zelfverwaarlozing
- Overdreven emotioneel gedrag

Zoals voor vele psychologische problemen is een oorzaak moeilijk aan te wijzen. Wel zijn er een paar facturen die steeds terugkomen:

- Erfelijkheid: een voorgeschiedenis van schizofrenie in de familie
- Stoornissen in de hersenen
- Druggebruik: overdreven drug- of drankgebruik kan leiden tot schizofrenie

Misvatting

Letterlijk vertaald betekent schizofrenie ‘gespleten geest’, waardoor er nogal wat verwarring ontstaan is. Zo worden patiënten die lijden aan een gespleten persoonlijkheid vaak verkeerdelijk als schizofreen bestempeld.

Tags

Wat je moet weten over schizofrenie

Mentale ziektes worden tegenwoordig nog altijd een beetje onderschat en met elkaar verward. Dit heeft te maken met de manier waarop men vroeger omging met deze stoornissen. Mensen met zeer ernstige mentale ziektes werden «gek» verklaard en andere mentale problemen werden verwaarloosd, omdat de patiënten «er toch gezond uitzagen» en geen klassieke tekenen van ziekte vertoonden. Tegenwoordig nemen artsen mentale problemen zeer ernstig, maar veel mensen zijn nog altijd slecht geïnformeerd en kunnen moeilijk een onderscheid maken tussen problemen als een depressie (al dan niet manisch), een psychose of schizofrenie. Hieronder vertellen we meer over schizofrenie.

Wat is schizofrenie?

Schizofrenie is een chronische hersenstoornis die het leven van de patiënt volledig kan ontregelen. Ongeveer één percent van de bevolking wordt er door getroffen. De eerste symptomen van de stoornis ontwikkelen zich doorgaans in de late adolescentie en de vroege volwassenheid. Deze symptomen kunnen erg traag evolueren en lijken aanvankelijk vaak onschadelijk. Het gaat dan bijvoorbeeld om slaapstoornissen of concentratieproblemen.

Gaandeweg treden er echter steeds ernstigere symptomen op, die het de patiënt erg moeilijk maken om te blijven functioneren op professioneel en sociaal niveau. Zij kunnen kinderachtig gedrag vertonen en lijden aan hallucinaties en grootheidswaanzin. Ook kunnen zij zeer gewelddadig worden, en kan er apathie optreden. Dit betekent dat patiënten nauwelijks nog reageren op externe stimuli (zoals bijvoorbeeld communicatie). Patiënten voelen soms ook geen pijn meer. Deze symptomen drijven mensen met schizofrenie vaak in een sociaal isolement.

Algemeen kan je stellen dat mensen met schizofrenie moeilijk helder kunnen nadenken, irrationeel gedrag vertonen en emotioneel atypisch reageren. Ze hebben moeite met het onderscheiden van fictie en realiteit.

Wat veroorzaakt schizofrenie?

Het ligt vast dat de oorzaak van schizofrenie in de hersenen ligt, maar men heeft tot nu toe nog altijd niet kunnen vaststellen waar het precies mis gaat. Om een of andere onduidelijke reden zijn de hersenen van patiënten met schizofrenie niet in staat om op normale wijze informatie te verwerken.

Het is evenmin duidelijk waarom iemand schizofrenie krijgt en iemand anders niet. Wel zijn er enkele mogelijke risicofactoren gevonden. Zo blijkt er een erfelijke factor in het spel te zijn. Er zijn ook artsen die geloven dat een complicatie bij de zwangerschap, zoals bijvoorbeeld een infectie, de kansen op schizofrenie bij het ongeboren kind verhoogt.

Hoe behandelt men schizofrenie?

De behandeling van schizofrenie bestaat uit een combinatie van medicatie, psychosociale therapie, hulpgroepen en hospitalisatie. Medicatie helpt om bepaalde symptomen te bestrijden, zoals bijvoorbeeld hallucinaties. Een groot probleem bij de behandeling van schizofrenie is dat ongeveer de helft van de patiënten niet wil aannemen dat ze ziek zijn en zich dus niet willen laten behandelen.

Tags