Tag

Wat is een longembolie?

Een longembolie doet zich voor wanneer in grote aders in het bekken of het bovenbeen een trombose ontstaat.  Hierdoor wordt het longweefsel niet meer of slechts gedeeltelijk  van bloed voorzien. Hoewel een longembolie bijna uitsluitend het gevolg is van bloedstolsel, kan het in een uitzonderlijk geval ook veroorzaakt worden door lucht.

Risicogroep

De meeste patiënten met een longembolie lijden vaak ook aan andere aandoeningen –soms een hartkwaal.

Daarnaast zijn er een aantal gevallen die de kans op een longembolie vergroten:

- Oudere mensen, vooral wanneer ze veel tijd (liggend) in bed doorbrengen>
- Mensen die aan kanker lijden.
- Patiënten die net een operatie hebben ondergaan.
- Mensen met overgewicht.
- Vrouwen die zwanger zijn.

Gezien het risico op longembolie is het belangrijk dat oudere mensen niet langer in bed blijven liggen dan nodig. Patiënten die een operatie hebben ondergaan, kunnen best –in samenspraak met de arts- zo snel mogelijk beginnen rond te wandelen.

Symptomen longembolie

Symptomen van een kleine embolie kunnen zijn:

- Plotse kortademigheid.
- Pijn in de borststreek.
- Het ophoesten van bloed.

Wanneer onderstaande symptomen zich voordoen, kan er sprake zijn van een zware longembolie. Deze zware vorm is vaak ook dodelijk.

- De huid verbleekt.
- Plotse last van zweterigheid.
- Het onwel worden.

Het is niet makkelijk het onderscheid te maken tussen een longembolie en een hartaanval. Wanneer je vermoedt dat er sprake is van een longembolie, moet je zo snel mogelijk een ziekenwagen bellen.

Tags ,

Wat is pleuritis?

De pleura is het vlies dat de beide longen en de binnenkant van de borstkast bedekt. Door het gladde, egale oppervlak kunnen de membranen vrij bewegen bij het in- en uitademen.

Pleuritis treedt op wanneer het pleura geïrriteerd geraakt of opgezwollen is. Wanneer er zich tussen deze longvliezen vocht ophoopt, spreekt men van natte pleuritis. Is dit niet het geval noemt men het droge pleuritis.

Symptomen pleuritis

Pijn in de borststreek is doorgaans een van de eerste en meest duidelijke symptomen. Het kan zowel gaan om een lichte, onaangename pijn als om hevige steken in de borst.

Soms wordt de pijn alleen gevoeld bij het in- en uitademen maar het kan ook gaan om een aanhoudende pijn.

Aangezien inademen pijn veroorzaakt, zal iemand met pleuritis doorgaans kort en snel ademhalen. Aan de kant waar de pijn zich het meeste manifesteert, zullen de spieren in de borst het minst bewegen.

Oorzaken pleuritis

Irritatie van het pleura kan veroorzaakt worden door:

- een virus
- bacteriën
- kanker
- het inademen van asbest - het gebruik van bepaalde medicatie
- bepaalde auto-immuunziekten.

Diagnose pleuritis

Aangezien de pijn die gepaard gaat met pleuritis vaak duidelijk te beschrijven valt, is het voor de huisarts doorgaans makkelijk om de juiste diagnose te stellen. Hij of zij zal dit doen met behulp van een stethoscoop.

Behandeling pleuritis

De behandeling van pleuritis hangt af van de oorzaak ervan. Zo kan medicatie voorgeschreven worden indien de pleuritis veroorzaakt werd door bacteriën.

Tags ,

Wat is longvlieskanker?

Mesothelioom of longvlieskanker is een tumor aan de longvliezen. Gelukkig is het een zeldzame ziekte, maar dat betekent meteen ook dat we er heel weinig over weten. Daarom worden hieronder even kort de belangrijkste zaken op een rijtje gezet.

Wat is longvlieskanker juist?

Mesthelioom tast de cellen rond verschillende organen in het lichaam aan, in het geval van longvlieskanker is dat de binnenkant van de borstkas en de vliezen rond de longen. De kanker kan ook ontstaan in de buik of rond het hart. De cellen groeien zeer snel en zullen uiteindelijk het orgaan volledig omhullen.

Oorzaken van longvlieskanker

De meeste mensen ontwikkelen longvlieskanker nadat ze (zelfs slechts kortstondig) aan asbest werden blootgesteld. Het kan tien tot zestig jaar duren vooraleer de ziekte zich effectief openbaart. Ook de onbeschermde blootstelling aan beryllium of zeoliet kan de kans op longvlieskanker aanzienlijk verhogen.

Symptomen van longvlieskanker

De meest voorkomende klachten zijn kortademigheid, vermoeidheid, pijn in de borstkas, gewichtsverlies, een schorre of hese stem, moeilijkheden met slikken en het ophoesten van bloed.

Diagnose longvlieskanker

Longvlieskanker kan worden vastgesteld door het uitvoeren van verschillende testen, waaronder:

- Röntgenstralen om een eventuele toename van vocht in de longen vast te stellen.
- Onderzoeken van een staaltje pleuravocht om de aanwezigheid van Carcino-embryonale antigenen op te sporen.
- Een biopsie van wat weefsel om de diagnose te bevestigen.
- Een Computertomografie (CT-scan) om de rest van het lichaam te onderzoeken op sporen van de ziekte.

Behandeling  longvlieskanker

Er is geen behandeling van longvlieskanker mogelijk, enkel een pijnbestrijdende en levensverlengende behandeling. Die behandeling kan bestaan uit operaties waarbij weefsel wordt weggehaald, radiotherapie, chemotherapie en fotodynamische therapie.

Tags , , ,

Longembolie en de ernstige gevolgen ervan

Een longembolie is een embolie of afsluiting van een longslagader, waardoor deze het longweefsel niet van bloed kan voorzien.  Door de afsluiting van de slagader krijgt het achterliggende longgedeelte geen bloed meer en zal er een longinfarct ontstaan.

Een longembolie wordt vaak veroorzaakt doordat in de grote aders in het bovenbeen of bekken trombose ontstaat. Het stolsel dat zo gevormd wordt, kan via het hart de longen bereiken.

Symptomen van longembolie

- dreigende shock
- acute decompensatie van het hart
- verhoogde hartslag
- pijn in de zij
- bloed in sputum
- temperatuurverhoging

Kleinere embolieën kunnen voorbijgaan zonder dat de patiënt iets merkt. Ze uiten zich in de vorm van een tijdelijke stijging van de lichaamstemperatuur of versnelling van de pols. Een grotere embolie kan een shock of zelfs (uitzonderlijk) door veroorzaken. Voor het optreden van een longembolie voelt de patiënt zich vaak angstig.

Behandeling

Een longembolie kan op de volgende manieren behandeld worden:

- zuurstof toedienen
- spasmolytica (spierontspanners)
- anticoagulantia (antistollingsmiddelen: heparine)
- shockbestrijding

Tags , ,

Longontsteking, ernstige infectie van de longen

Een longontsteking of pneumonie is een ontsteking van de longblaasjes en het omliggende longweefsel. Het kan veroorzaakt worden door bacteriën, virussen en chemische stoffen. Pneumonie is in de meeste gevallen goed te behandelen, maar kan  vaak ook gevaarlijk zijn.

Primaire pneumonie

Primaire pneumonie ontstaat zonder dat er een zichtbare aanleiding voor is. Meestal is er wel sprake van een algeheel verminderde weerstand. Aan een pneumonie die thuis of binnen 72 uur na de opname in een ziekenhuis ontstaat, liggen andere micro-organismen  aan de basis dan een pneumonie die zich openbaart na 72 uur in het ziekenhuis.
Bij een patiënt bij wie na 72 uur in een ziekenhuis longontsteking ontstaat, spreken we van een ziekenhuisinfectie. Er is een kans dat hier resistente ziekenhuisbacteriën de oorzaak zijn. 5% van alle ziekenhuispatiënten wordt getroffen door zo’n longontsteking. Bij patiënten met een sterk verminderde weerstand kan de pneumonie een opportunistische infectie inhouden, een infectie ten gevolge van een verminderde afweer en een verzwakt immuunsysteem.

Secundaire pneumonie

Primaire afwijkingen in de longen of in de luchtwegen gaan soms vooraf aan een longontsteking. Dat is een secundaire pneumonie.  Secundaire pneumonie wordt onder meer veroorzaakt door:

-    Slijmophoping in de luchtwegen bij mensen die niet genoeg doorademen of slijm ophoesten. Kan voorkomen na een operatie of na een periode van bedlegerigheid
-    Vernauwing van de luchtwegen  ten gevolge van onder meer tumorgroei  astma of COPD (rokerslong) of inademing van een vreemd voorwerp.
-    Aangetast luchtwegslijmvlies door virussen of door inwerking van chemische of fysische irritantia (prikkelende stoffen).
-    Longembolie
-    Stuwing in de longvaten door hartfalen.

Verschijnselen

- Koorts, soms hoge koorts voorafgegaan door rillingen.
- Hoesten  en pijn in de borst.
- Opgeven van etterig sputum.
- Kortademigheid en een snelle ademhaling.
- Cyanose of blauwzucht door het wegvallen van een deel van de longen .
- Pijn bij het ademhalen in de borst.
- Koortsuitslag,  komt vooral voor bij een acuut verloop zoals bij de lobaire longontsteking.

Een ernstige pneumonie kan vergezeld gaan van een septische shock, die het gevolg is van een begeleidende bloedvergiftiging (sepsis) waardoor vaatverwijding optreedt.

Diagnose

De diagnose stelt men op basis van:

- Het klinische beeld
- Auscultatie en percussie van de borstkas
- Thoraxfoto: de ontstekingsreactie staat in contrast met het luchthoudende longweefsel. Op de thoraxfoto kan je duidelijk een lobaire pneumonie of een bronchopneumonie herkennen. Een lobaire pneumonie is  een longkwab (of meerdere longkwabben) die in zijn geheel ontstoken is . Een luchtpijptak met omliggend weefsel is ontstoken. Hoe meer longweefsel ontstoken is , des te acuter het ziektebeeld. Vooral een lobaire pneumonie kan zeer heftig verlopen. Kinderen en bejaarden behoren tot de risicogroepen.
- Sputumonderzoek: microscopisch onderzoek van het slijm dat je ophoest. Het sputum moet worden afgenomen voordat de patiënt met antibiotica is begonnen.
- Bloedonderzoek: bloed wordt getest op de toename van witte bloedcellen, CRP, een eiwit dat in het bloed aanwezig is tijdens acute ontstekingen. Serologisch onderzoek om aanwezigheid van antistoffen in het bloed aan te tonen (in verband met de diagnostiek legionella, chlamydia en myoplasma). De uitslag volgt pas na een paar weken.
- Urineonderzoek: urinesneltest voor legionellabacteriën

Behandeling

Ter behandeling van pneumonie wordt meestal een beroep gedaan op antibiotica. Daarmee begint men meteen na het stellen van de diagnose, ook al is de verwekker nog niet bekend. Daarbij gaat men af op het moment waarop de pneumonie ontstaan is.

Tags , ,

Alles over de klaplong

Een klaplong (pneumothorax) is een inzakking van een deel van een long of van de hele long. De zuurstof kan daardoor niet op een normale manier opgenomen worden in het bloed.  In het borstweefsel ontstaat er zo een gaatje, wat leidt tot de aanwezigheid van lucht in de pleuraholte, de ruimte tussen het borstvlies en het middenborstvlies. De verminderde zuurstoftoevoer naar de vitale organen is een situatie die iedere keer dat de patiënt inademt verergert en levensbedreigend is.

Symptomen

Symptomen van een klaplong zijn:

- Plotse, hevige pijn in de borst
- Snelle ademhaling
- Kortademigheid
- Duizeligheid
- Verzwakking, bleekheid, snelle hartslag
- Hoest, koorts (bij minder zware klaplongen)

Oorzaken

Er bestaan drie verschillende soorten klaplongen: een spontane, een traumatische of een iatrogene pneumothorax.

Een primaire spontane pneumothorax heeft meestal geen duidelijke aanwijsbare oorzaak. Het komt vaak voor bij jonge, magere en lange mannen. Een secundaire is het gevolg van een afwijking of een ziekte aan de longweefsels.

Een traumatische pneumothorax is het gevolg van een ongeval of messteek, van een lichamelijk trauma met andere woorden. Ten slotte is er nog de iatrogene pneumothorax, die veroorzaakt wordt door een medische ingreep.

Als je al eens een klaplong gehad hebt, is de kans groter dat je er nog een krijgt. Een aantal ander factoren die het risico dat je een klaplong krijgt vergroten: roken, COPD en de inname van bepaalde geneesmiddelen.

Behandeling

Een kleine spontane klaplong heeft in veel gevallen geen behandeling nodig. Bij een grotere pneumothorax moet men de lucht meestal afzuigen.

Als de long zich niet in de oorspronkelijke staat ontplooit, gaat men over tot een zuigdrainage. Deze ingreep is vrij eenvoudig, maar het risico op verval achteraf is groot. Bij herhaalde klaplongen of wanneer de drainage niet helpt, kan men de longbladen ‘plakken’ (pleurodese).

Complicaties

Als je al een klaplong gehad hebt, is de kans vrij groot dat je er nog een krijgt. Andere complicaties die gelukkig minder vaak voorkomen, zijn zuurstoftekort in het bloed, respiratoire insufficiëntie, hartstilstand en shock.

Voorkomen

Hoewel het in de meeste gevallen onmogelijk is een pneumothorax te voorkomen, is stoppen met roken de beste manier om het risico op een pneumothorax te verminderen.

Tags , ,

Wat is longkanker ?

Kanker is een ziekte waarbij abnormale cellen ongecontroleerd groeien. Longkanker is een type kanker die betrekking heeft op de longen. Het is een veel  voorkomende doodsoorzaak bij mannen en vrouwen.

Meer uitleg over longkanker

De longen zijn de organen waardoor we kunnen ademen. De hoofdfunctie van de longen is het uitwisselen van zuurstof waardoor alle organismen in ons lichaam verder kunnen leven. De lucht komt binnen via de neus waar het gefilterd wordt, ook wordt het er warm en vochtig gemaakt. Daarna gaat de zuurstof via de luchtpijp naar de longen, waar het in de bronchiën terecht komt.

Er bestaan vooral twee soorten kanker, afhankelijk van de grootte van de cellen onder de microscoop: kleincellige en niet- kleincellige longkanker genaamd:

- Kleincellige longkanker: ook wel oat cell cancer genaamd: dit is de soort kanker die het meest voorkomt bij rokers. De kanker manifesteert zich in het slijm van de bronchiën. Deze soort kanker verspreidt zich snel en verplaatst zich snel over het gehele lichaam. Deze soort kanker is ongeveer een kwart van alle types longkanker. Meestal hebben de patiënten die aan kleincellige longkanker lijden, een rokersverleden (en dat kan zowel actief als passief roken zijn).

- Niet- kleincellige longkanker:  Deze soort kanker komt voor bij ongeveer tien procent van alle longkankergevallen en ontstaat in de kleine bronchiën.

Oorzaken van longkanker

Er is een duidelijke oorzaak van longkanker: roken. Voor de rest zijn er nog een paar andere oorzaken van longkanker:

- Blootstelling aan asbest, chroom, nikkel, ether, beryllium en arsenicum (eigenlijk alle zware metalen die je in kan ademen)
- Passief roken (meeroken)

Er zijn een paar factoren die ervoor zorgen dat je sneller longkanker kan krijgen:

- Roken
- Ouder dan 50 jaar zijn
- Gerookt hebben (ook al ben je dan gestopt)
- Passief roken (je inhaleert de ongefilterde rook van rokers. Dit is zelfs schadelijker dan de gefilterde rook inademen van een sigaret)
- Er is longkanker in de familie
- Je hebt al een longziekte gehad

Symptomen

- Hoesten
- Bloed ophoesten
- Borstpijn hebben
- Kortademig zijn
- Moe zijn, geen honger meer hebben, …
- Moeilijk kunnen slikken
- Gewichtsverlies
- Longontsteking

Naarmate de uitzaaiing van de kanker, kan je ook op andere plaatsen last krijgen (hart,…). Longkanker wordt behandeld met chemotherapie.

Tags , ,

Wat is longkanker?

Kanker is een ziekte waarbij abnormale cellen ongecontroleerd groeien. Longkanker is een type kanker die zich manifesteert in de longen.

Meer uitleg over longkanker

De longen zijn de organen waardoor we kunnen ademen. De hoofdfunctie van de longen is het uitwisselen van zuurstof waardoor alle organismen in ons lichaam verder kunnen leven. De lucht komt binnen via de neus waar hij gefilterd wordt, warm en vochtig gemaakt. Daarna gaat de zuurstof via de luchtpijp naar de longen waar het in de bronchiën terecht komt.

Er bestaan twee soorten kanker, afhankelijk van de grootte van de cellen onder de microscoop: kleincellige en niet-kleincellige longkanker genaamd:

Kleincellige longkanker: ook wel oat cell cancer genaamd: deze kanker komt het meest voor bij rokers. De kanker manifesteert zich in het slijm van de bronchiën. Deze soort kanker verspreidt snel en verplaatsen zich snel over het gehele lichaam. Deze soort kanker is ongeveer een kwart van alle types longkanker. Meestal hebben de patiënten die aan kleincellige longkanker lijden, een rokersverleden (en dat kan zowel actief als passief roken zijn).

Niet-kleincellige longkanker:  Deze soort kanker is ongeveer tien procent van alle longkankergevallen en komt voor in de kleine bronchiën.

Oorzaken

Er is een duidelijke oorzaak van longkanker: roken. Voor de rest zijn er nog een paar andere oorzaken van longkanker:

- Blootstelling  aan asbest, chroom, nikkel, ether, beryllium en arsenicum (eigenlijk alle zware metalen die je in kan ademen)
- Passief roken (meeroken)

Er zijn een paar risicofactoren die ervoor zorgen dat je sneller longkanker kan krijgen:

- Roken
- Ouder dan 50 jaar zijn
- Gerookt hebben (ook al ben je dan gestopt)
- Passief roken (je inhaleert de ongefilterde rook van rokers. Dit is zelfs schadelijker dan de gefilterde rook inademen van een sigaret)
- Er is longkanker in de familie
- Je hebt al een longziekte gehad

Symptomen

- Hoesten
- Bloed ophoesten
- Pijn in de borst
- Kortademigheid
- Moe zijn, geen honger meer hebben, …
- Moeilijk kunnen slikken
- Gewichtsverlies
- Longontsteking

Afhankelijk van de uitzaaiing van de kanker, kan je ook op andere plaatsen last krijgen (hart,…).

Longkanker wordt behandeld met chemotherapie.

Tags , ,

Wat zijn de kenmerken van een longontsteking?

Longontsteking of pneunomie is een infectie van het longweefsel. De twee meest voorkomende vormen van longontsteking zijn de lobaire longontsteking, de bronchopneumonie en de atypische viruspneumonie

Types en oorzaken

De lobaire longontsteking, de klassieke vorm van de ziekte, wordt veroorzaakt door pneumokokken. De ziekte verspreidt zich volledig over de longkwab.

Bronchopneunomie of lobulaire longontsteking komt vooral voor bij kinderen, oudere mensen en mensen met COPD. Het komt vaak voor na een bronchitis of een acute infectieziekte.

Atypische viruspneumonie wordt verwekt door virussen, kleine bacteriën en mycoplasma’s (bacteriën zonder celwand). De aandoening bestaat uit tal van kleine ontstekingshaarden.

De meest voorkomende oorzaken zijn dus virussen, pneumokokken, gram-negatieve bacteriën bv. Haemophilus influenzae) en atypische verwekker (komen meer voor bij adolescenten en zijn minder gevoelig voor de antibiotica)

Indeling

Verder worden longontstekingen ook ingedeeld volgens de plaats waar patiënten de longontsteking oplopen. Zo kun je een onderscheid maken tussen de ‘community-acquired pneunomia’ ( in de omgeving opgelopen longontsteking) en de ‘hospital-acquired pneunomia’(in het ziekenhuis opgelopen longontsteking).

De in de omgeving opgelopen longontsteking wordt door pneumokokken en andere bacteriën en virussen. Patiënten die in het ziekenhuis longontsteking oplopen, zijn meestal al erg verzwakt en daardoor erg vatbaar voor de micro-organismen die in het ziekenhuis circuleren.

Symptomen

Kortademigheid
Koorts en rillingen
Pijn in de borststreek
Moeizame ademhaling
Hoesten en ophoesten van sputum (gele, groene slijmen)

Soms gaat dit gepaard met:

Hoofdpijn
Transpireren
Vermoeidheid
Cyanose (blauw kleuren van voeten, vingers en lippen)
Hemoptoe (ophoesten van bloed)

Behandeling

De arts stelt de diagnose longontsteking na grondig onderzoek van de longen. Vaak moet de patiënt ook een foto van de longen laten maken.

Longontsteking kan, als het tijdig herkend wordt, goed behandeld worden met antibiotica. Binnen 2 tot 4 weken is de patient er dan helemaal bovenop. In ernstige gevallen kan een opname in het ziekenhuis noodzakelijk zijn.

Als de ziekte niet op tijd herkend wordt, verzwakken de longblaasjes heel erg en wordt de longinhoud verkleind. Dat kan de dood tot gevolg hebben. Maar veel hangt ook af van de gezondheidstoestand van de patiënt.

Vaccinatie

Een eenvoudige vaccinatie kan je immuun maken voor pneumokokken. Een vaccinatie is vooral aan te raden aan kinderen en oudere mensen.

Tags , , ,

Wat zijn asbestziekten?

Asbest is een verzamelnaam voor mineralen die omwille van hun goede bouwkundige eigenschappen tot het eind van de jaren ’80 regelmatig gebruikt werden in de bouwindustrie. Maar de onzichtbare asbestvezels die zich gemakkelijk in de lucht verspreiden kunnen ernstige ziekten veroorzaken.

De belangrijkste ziekten die het gevolg zijn van de blootstelling aan asbest zijn asbestose, longkanker, mesothelioom (kanker aan het long- of buikvlies) en pleurale plaques (verkalking van het borstvlies en vocht in de longen). Wereldwijd sterven ieder jaar duizenden mensen aan asbestziekten en het aantal gaat nog in stijgende lijn.

Asbestose: vorm van longfibrose. Asbestvezels worden in de longen omgeven door bindweefsel. De longen zijn niet meer elastisch genoeg, waardoor ademhalen moeizaam verloopt.

Mesothelioom:
zeldzame vorm van kanker aan het long- of buikvlies. Zelfs een kleine blootstelling aan asbest kan al leiden tot mesothelioom.

Longkanker: mensen die aan asbest werden blootgesteld, lopen een verhoogd risico op de ontwikkeling van longkanker. Longkanker kan zich zelfs tot tientallen jaren na de blootstelling ontwikkelen. Zeer gevaarlijk in combinatie met roken!

Andere kankers die verbonden worden met asbest, zijn slokdarm-, maag-, darm-, larynx- en endeldarmkanker.

Pleurale plaques: verdikkingen van het borstvlies. Doorgaans pijnloos.

Symptomen

De belangrijkste symptomen zijn kortademigheid bij inspanningen, aanhoudende hoest, pijn in de borstkas, vernauwing van de borstkas, vervormingen van de nagels en verdikking van de vingers en tenen. Symptomen van de blootstelling aan asbest kunnen pas na tientallen jaren opduiken.

Behandeling

Asbestziekten zijn niet geneesbaar. De van de ziekten hangt af van de duur van de blootstelling en de hoeveelheid ingeademde asbestvezels. Als de symptomen in een vroeg stadium ontdekt worden, kan verhinderen dat de ziekte erger wordt.

Van de mesothelioompatiënten sterft 75% in het jaar na de diagnose. Na de blootstelling aan asbeststof kan het nog 20 tot 40 jaar duren voor de slachtoffers asbest ontwikkelen. Patiënten met pleurale ziektes kunnen hun longen regelmatig laten draineren om de aanmaak van vloeistof tegen te gaan.

Asbest is zo schadelijk dat sommige mensen die ziek zijn ten gevolge van blootstelling aan de stof zuurstofmaskertjes moeten dragen.

Het gebruik van asbest is tegenwoordig verboden.

Tags , , , , ,