Tag

Wat is het syndroom van Asperger?

Het Aspergersyndroom is een ontwikkelingsstoornis die een invloed heeft op hoe de hersenen informatie verwerken. De hersenen vormen de sociale, emotionele en communicatieve vaardigheden en gedragingen. Het syndroom behoort tot de ziekte van autisme. In dit artikel vind je meer uitleg over de symptomen, de oorzaken en de behandeling.

Kinderen met het Aspergersyndroom

Kinderen met het Aspergersyndroom hebben ongeveer dezelfde houding als een kind met autisme. Het grote verschil is dat kinderen met het syndroom van Asperger geen achterstand hebben op het gebied van taal. Bovendien zijn deze kinderen meestal gemiddeld tot bovengemiddeld intelligent.

Enkele eigenschappen van het syndroom

- Ze hebben het moeilijk met het vormen van vriendschappen.
- Ze spelen liever alleen of met volwassenen.
- Ze zijn heel goed in talen maar hebben het zeer moeilijk met communiceren. Zo zal een persoon die aan dit syndroom lijdt, goed in staat zijn om over iets te praten waar hij zeer geïnteresseerd in is, maar het moeilijk hebben om verhaaltjes te vertellen en moppen en sarcasme te verstaan.
- Luisteren is voor hen een belangrijke eigenschap. Zo zal een persoon met dit syndroom zijn communicatiepartner niet toestaan om deel te nemen aan het gesprek zolang hij/zij aan het praten is.
- Ze nemen alles letterlijk op. Als je iets figuurlijk bedoelt, zullen ze het niet begrijpen.
- Lichaamstaal is zeer moeilijk te begrijpen. Ze hebben het dan ook moeilijk met sociaal gedrag en gevoelens. Wanneer iemand bijvoorbeeld zijn wenkbrauwen fronst omdat hij ongelukkig is, zullen de personen met dit syndroom niet begrijpen waarom deze persoon dat doet.
- Het gedrag varieert van gemiddeld ongewoon, uitzonderlijk en vreemd, tot agressief en moeilijk.
- Ze hebben hun eigen regels en rituelen en eisen dat de familieleden deze ook opvolgen.
- Als de dingen niet gebeuren zoals zij het willen worden ze boos en agressief.
- Ze zijn bovendien ook zeer gevoelig voor kritiek.

Oorzaak

Wat precies de oorzaak is, is nog onduidelijk. Wat men wel weet is welke elementen niet bijdragen tot het syndroom.  Televisie, ongezond eten, de opvoeding of familiesituaties hebben er bijvoorbeeld geen invloed op. Onderzoekers hebben wel aangetoond dat het zowel een neurologische als genetische oorzaak heeft.

Behandeling

Er is geen behandeling voor dit syndroom. Sociale trainingen zouden echter wel nuttig kunnen zijn. Ook trainingen voor ouders zorgen voor meer begrip.

Tags , ,

Wat is autisme?

Autisme is een gedragsstoornis in de ontwikkeling van een kind. De symptomen zijn zeer verschillend en kunnen variëren van mild tot ernstig. Geen enkel kind met autisme heeft precies dezelfde symptomen als een ander met autisme.

Wat houdt autisme precies in?

Autisme valt onder de groep van de aandoeningen die autismespectrumstoornissen genoemd worden of kortweg ASD’s. Deze ontwikkelingsstoornissen worden beschouwd als een handicap omdat zij de normale ontwikkeling van een kind belemmeren.

Belemmering van de ontwikkeling

Autisme beïnvloedt de ontwikkeling van een kind op drie domeinen. Ten eerste heeft het kind problemen met sociale interacties. Een normale conversatie tussen mensen en de sociale omgang is bijna altijd geremd bij autistische kinderen. Bovendien heeft het kind moeilijkheden met de gesproken taal en heeft het de neiging bepaalde gedachten en handelingen te herhalen.

Symptomen

Deze symptomen kunnen optreden bij kinderen met autisme:

- Ze hebben een gebrek aan belangstelling in mensen
- Ze tonen veel interesse daarentegen in objecten
- Oogcontact wordt vermeden
- Ze herkennen hun eigen naam niet en antwoorden niet wanneer het geroepen wordt
- Ze tonen en voelen geen medeleven voor andere mensen
- Ze vertonen repetitief gedrag zoals schommelen en draaien
- Ten slotte lopen ze achter met de spraakvaardigheden en duurt het langer om bepaalde fasen in hun leven te bereiken.

Oorzaken

Wat de oorzaken van autisme precies zijn, is grotendeels nog een mysterie. Er bestaan echter wel enkele theorieën.

Volgens dokters heeft autisme veel talrijke oorzaken die ervoor zorgen dat er verschillende manifestaties gebeuren in de hersenen. Zo blijkt dat kinderen met autisme een verschil in de genen vertonen. Ook is bewezen dat deze genen talloze effecten hebben op verschillende delen van de hersenen en dit op het gebied van het gedrag en het denken.

Bovendien is er nog meer research gedaan naar het effect van autisme op de hersenen. De sociale interactie tussen mensen is echter een zeer complex gedrag waar vele gebieden van de hersenen bij betrokken zijn. Dit wil zeggen dat wetenschappers nog veel werk hebben om alle oorzaken te ontdekken.

Wetenschappers hebben ook nog niet ontdekt wanneer autisme precies ontstaat. Ontstaat het bij de geboorte of ontwikkelt het zich pas later? Wat ze wel weten is dat sommige kinderen met autisme bij de geboorte een normaal gedrag vertonen.

Tags

Heeft mijn kind autisme?

Autisme ontwikkelt zich meestal voor de leftijd van drie jaar. Het is een pervasieve ontwikkelingsstoornis die gepaard gaat van afwijkingen in de verbale en non-verbale communicatie, de sociale interactie en de verbeelding.

Kinderen met autisme hebben het vaak erg moeilijk om normale relaties op te bouwen met anderen. ze hebben vaak niet dezelfde interesses als leeftijdsgenootjes. Vaak kunnen ze niet-verbale communicatie zoals gezichtsuitdrukkingen niet begrijpen. Ze hebben vaak moeite met taal. Veel autisten spreken zelfs helemaal niet.

Ongeveer 8,7 op de 10.000 kinderen zijn autistisch. Meer dan 1 op de 300 kinderen heeft een pervasieve ontwikkelingsstoornis, waarbij enkele kenmerken van autisme te onderscheiden zijn, maar niet allemaal.
Autisme is een ongeneesbare aandoening waarbij grote verschillen bestaan. Patiënten met een milde vorm kunnen meestal alleen leven, terwijl mensen met een zware vorm hun hele leven ondersteuning zullen nodig hebben.

Oorzaken

Naar de oorzaken van autisme is al heel wat wetenschappelijk onderzoek gedaan. Toch bestaat er nog heel wat discussie over. Een van de meest aannemelijke theorieën is dat de oorzaak van autisme zich zou situeren op genetisch vlak. De interactie van verschillende genen zou leiden tot autisme. De kans dat iemand autisme heeft is 50 tot 100 keer zo groot als er binnen het gezin nog iemand autisme heeft.Mannen worden vier keer zo vaak getroffen door autisme als meisjes.
Vroeger werd de opvoeding als een mogelijke oorzaak gezien, maar die theorie geldt nu volledig als achterhaald.

Symptomen

De symptomen van autisme variëren enorm, maar volgen een algemeen patroon. Een autistisch kind vertoont doorgaans niet alle symptomen.

In de eerste maanden van hun leven zullen autistische kinderen vaak relatief normaal gedrag vertonen, voordat ze minder gaan reageren op hun ouders en op andere stimuli. Ze zullen vaak moeite hebben met het voeden of met op het potje gaan, lachen niet als ze de gezichten van hun ouders zien en bieden weerstand als ze geknuffeld worden.

Wanneer ze de peuterleeftijd bereiken, wordt het pas echt duidelijk dat deze kinderen in een eigen wereld leven. Ze spelen niet met andere kinderen of speeltjes, ze houden liever afstand en spelen alleen.

De verbale en non-verbale communicatievaardigheden zoals spraak- en gezichtsuitdrukkingen ontwikkelen zich op een eigenaardige manier. De symptomen kunnen variëren van mutisme tot napraten. Autistische kinderen hebben vaak een taalachterstand. De taal die ze gebruiken is concreet en zonder verbeelding.

Een ander symptoom van autisme is een extreme weerstand ten opzichte van verandering. Autistische kinderen willen het bij de bestaande gedragspatronen en omgeving houden. Ze ontwikkelen vaste speelpatronen, komen in opstand tegen verandering (bijvoorbeeld meubels die van plaats veranderen) en kunnen geobsedeerd zijn door een specifiek onderwerp van gesprek.

Andere abnormale gedragingen die aanwezig kunnen zijn, zijn flapperen met de armen en handen, wandelen op de toppen van de tenen, woedeaanvallen, rare lichaamshoudingen, onvoorspelbaar gedrag en hyperactiviteit.
Een autistisch kind heeft een slecht beoordelingsvermogen loopt daardoor meer risico. Een autist kan bijvoorbeeld een drukke straat inlopen zonder enig teken van angst.

Kinderen met autisme hebben vaak een vaardigheid waarin ze heel erg uitblinken. Zo kunnen ze bijvoorbeeld heel goed de weg onthouden of kennen ze binnen de kortste keren een heel muziekstuk vanbuiten.

Vaak hebben autistische kinderen een bijkomende psychiatrische of neurologische aandoening. Mentale handicaps of epilepsieaanvallen komen vaak voor.

Behandeling

Een vroege diagnose is uiterst belangrijk. Wanneer de diagnose gevallen is, kunnen de ouders, fysiotherapeuten en specialisten beslissen wat het beste is voor het kind. In de meeste gevallen kunnen de ouders thuis hun kind aangepaste zorg geven.

De kinderen kunnen terecht op scholen die extra aandacht besteden aan autisme. Bij de opvoeding van een autistisch kind moet je aantal zaken steeds voor ogen houden:

  • Geef het kind duidelijke aanwijzingen.
  • Moedig het kind aan zich op een specifieke manier te gedragen
  • Prijs het kind voldoende en geef het beloningen als het zich zo gedraagt
  • geef het kind geleidelijk aan moeilijkere uitdagingen
  • Leer het kind aan wanneer het zich wel en wanneer niet zo moet gedragen

Ouders moeten dus voldoende gedragstechnieken aangeleerd krijgen, zodat ze hun kind op de best mogelijke manier kunnen begeleiden.

Medicatie kan aangeraden zijn ter behandeling van specifieke symptomen als epilepsie, hyperactiviteit en stemmingswisselingen.

Tags , ,

Hoe herken je autisme?

Volgens onderzoek is het aantal gevallen van autisme sinds de jaren ’90 vertienvoudigd. Helaas weet niemand precies wat de oorzaak van die grote stijging is. Maar wat houdt autisme eigenlijk in en hoe kun je het herkennen?

Autisme is een ontwikkelingsstoornis die de manier waarop een persoon communiceert en reageert op anderen, beïnvloedt. Mensen met autisme kunnen geen betekenisvolle relatie hebben met anderen. Ze krijgen geen vat op de wereld. Daardoor hebben ze het vaak moeilijk met vrienden maken. Hun vermogen om de gevoelens van anderen te begrijpen is beperkt.

Autisme wordt vaak geassocieerd met leerproblemen. Voor een autistische persoon is de realiteit een verwarrend geheel van gebeurtenissen, mensen, plaatsen, geluiden en gezichten. Ze zien geen grenzen of orde in het geheel en weten niet wat precies de bedoeling is. het neemt voor hen veel tijd in beslag om alleen al het patroon achter de zaken te achterhalen en zich daarnaar te gedragen

Karakteristieken

Sociale interactie: autisten hebben problemen met relaties en komen vaak afstandelijk en onverschillig over op anderen.
Sociale communicatie: moeilijkheden met verbale en non-verbale communicatie, ze begrijpen bijvoorbeeld niet de precieze betekenis van gebaren, gezichtsuitdrukkingen of stemgeluiden.
Verbeelding: autisten hebben problemen met de ontwikkeling van spel en verbeelding, ze kennen vaak maar een beperkt aantal activiteiten waarbij hun verbeelding aan te pas komt, deze activiteiten herhalen ze vaak en
Personen met autisme vertonen vaak herhaalgedrag en weigeren veranderingen in hun routine.

Oorzaken

De oorzaak van autisme is totnogtoe onbekend. Aangenomen wordt dat genetische factoren een grote rol spelen. Onderzoek heeft ook het verband aangetoond tussen de aandoening ontwikkelingsstoornissen van het brein die vlak voor, gedurende of na de geboorte plaatsvinden. Autisme kan in lichte of in sterke mate voorkomen.

Diagnose

Autisme is vaak moeilijk vast te stellen omdat de aandoening zo complex is en omdat de symptomen variëren. De symptomen van autisme zijn vaak al duidelijk in de eerste levensjaren, maar toch duurt het vaak nog een hele tijd voor de aandoening vastgesteld wordt, vooral bij patiënten bij wie de symptomen iets subtieler zijn.

Toch vertonen personen met autisme symptomen die duidelijk herkenbaar zijn: op het eigen lichaam kloppen, heen en weer wiegen, knarsen met de tanden, herhaaldelijk grommen.

Iets meer gecompliceerde gedragssymptomen zijn: zich extreem hechten aan bepaalde voorwerpen zonder duidelijke reden, een fascinatie voor herhaalde patronen of objecten, en het rangschikken van voorwerpen in lijnen of patronen.

Autismepatiënten hebben aangepast onderwijs en ondersteuning nodig om hun vaardigheden zo goed mogelijk te ontwikkelen. Er bestaan verschillende soorten autisme: klassiek autisme, syndroom van Asperger, PDD-NOS, … Die hebben ieder hun eigen kenmerken.

Tags ,